Peoplesphere: The People Managers Magazine

Sociale verkiezingen: de kandidatenlijsten komen eraan

Uiterlijk op dag X + 35 moeten de kandidatenlijsten aan de werkgever worden overgemaakt, brengt advocatenkantoor Claeys en Engels in herinnering. Deze lijsten moeten ten laatste op X + 40 door de werkgever worden aangeplakt. Klachten tegen deze lijsten door de werkgever zijn vervolgens mogelijk ofwel tot dag X + 52, ofwel tot dag X + 61. 'X+35', dat is tussen 13 en 26 maart, in mensentaal...

De kandidatenlijsten moeten bij de werkgever worden ingediend door de representatieve organisaties of hun gemachtigden uiterlijk op dag X + 35 (tussen 13 en 26 maart in functie van de verkiezingsdag). Laattijdig ingediende lijsten zijn ongeldig. Om te bepalen of de uiterste datum nageleefd werd, moet er rekening gehouden worden met de stempel van de post (in geval van verzending per post) of met de effectieve datum van overhandiging aan de werkgever.

Er kan een einde worden gesteld aan de verkiezingsprocedure in de volgende drie gevallen:

  • wanneer op dag X + 35 geen enkele kandidatenlijst is ingediend voor geen enkele categorie (totale stopzetting);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie geen enkele kandidatenlijst werd ingediend (stopzetting enkel voor deze categorie);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie maar één kandidatenlijst werd ingediend en wanneer het aantal meegedeelde kandidaten lager of gelijk is aan het aantal aan deze categorie toe te kennen effectieve mandaten (stopzetting enkel voor deze categorie).

En daarna...

Uiterlijk op dag X + 40 (tussen 18 en 31 maart), moet de werkgever de verkregen kandidatenlijsten aanplakken, zonder een wijziging aan te brengen. Deze aanplakking moet gebeuren op dezelfde plaats als de aanplakking op dag X. Dit kan vervangen worden door de terbeschikkingstelling van een elektronisch document, voor zover alle werknemers daartoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Tot dag X + 47 (tussen 25 maart en 7 april) kunnen de werknemers die voorkomen op de kiezerslijst of hun representatieve organisaties een klacht indienen bij de werkgever. Wie zijn kandidatuur wenst in te trekken, moet zijn werkgever daarvan eveneens informeren op dat moment. Op dag X + 48 moet de werkgever de klacht of de intrekking van de kandidatuur voorleggen aan de betrokken organisatie. In het geval van een klacht, beschikt deze over een termijn van zes dagen (dus tot X + 54) om de lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen. Ten laatste op dag X + 56 moet de werkgever de eventueel gewijzigde lijsten aanplakken.

Wanneer een klacht geformuleerd werd op dag X + 47 kunnen de werknemers, de representatieve organisaties en de werkgever een beroep indienen voor de arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten tot dag X + 61 (tussen 8 en 21 april). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak uiterlijk op dag X + 75. Indien er geen enkele klacht werd ingediend op dag X + 47 kan de werkgever nog een beroep voor de arbeidsrechtbank indienen uiterlijk op dag X + 52 (tussen 30 maart en 12 april). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak ten laatste op dag X + 66. Een beroep tegen de kandidatenlijsten kan vooral overwogen worden wanneer de voorwaarden om verkozen te kunnen worden niet vervuld zijn of wanneer de kandidatuur wordt beschouwd als abusief. Indien de werkgever geen dergelijk beroep instelt binnen de besproken termijnen van de sociale verkiezingen, zal de werkgever niet meer a posteriori een kandidatuur kunnen betwisten (en de toepassing van het beschermingsregime dat ermee gepaard gaat), zelfs wanneer deze kandidatuur manifest ongeldig was

| More

Talent in beweging

Wilt u ons uw nieuwe uitdaging bekend maken: info@peoplesphere.be

Recht

Vacatures

Agenda