logo

HR Excellence
in gang gezet

Op donderdag 10 december 2009 werd het startschot gegeven voor de denktank HR Excellence in Public Sector. Dit initiatief, dat gelanceerd werd door Selor en mRH, wil tegelijk goede praktijken uitwisselen en de politiek bewustmaken van de meerwaarde van een kwalitatief hoogstaande HR-praktijk.


De doelstelling werd alvast bereikt voor deze eerste ontmoeting die ongeveer 25 eersteklas deelnemers samenbracht: voorzitters, algemeen directeurs, HR-managers, enz. van federale, gewestelijke, communautaire, parastatale overheidsdiensten en van andere organisaties waarvan de Staat op zeker machtsniveau aandeelhouder is. Ook wat betreft het aantal en de geldigheid van dit instrument werd de doelstelling bereikt: het dynamisme en enthousiasme van de deelnemers bevestigde het bestaan van niet vervulde behoeften aan uitwisseling van goede praktijken en aan kruisbestuiving tussen de verschillende elementen van de overheidssector.
Grondleggers van dit project: Selor, het selectiebureau van de federale overheid, en mRH, de uitgever van de magazines HR/RH Tribune, met de steun van HR Access, Microsoft, Securex en BNP Paribas Fortis. “Het uitgangspunt is bijzonder pragmatisch, legt Corinne Benharrosh uit, directrice aanwerving en selectie van Selor. We willen een overzicht bieden van de beste praktijken op HR-vlak die toegepast worden binnen de overheidsorganisaties en deze laten circuleren. Daarnaast willen we ook nieuwe concepten, instrumenten of initiatieven definiëren en voorstellen. We willen duidelijk komen tot een meer dynamische HR-aanpak als krachtbron van initiatieven. We moeten werken aan het vereenvoudigen van de administratie, het doorbreken van de clichés die er nog aan vasthangen en we moeten onze zichtbaarheid versterken als vernieuwer voor het vak. Dit zal indirect de sector ook meer aantrekkelijk maken als eersteklas werkgever.”

Invloedscirkel
HR Excellence in Public Sector is meer dan een netwerk. Het positioneert zich als een denktank, een echte kring voor reflectie en beïnvloeding. “Ook als is het uitgangspunt pragmatisch, toch willen we het debat ook optillen tot een strategische dimensie door erkend te worden als een groep van deskundigen, die gewaardeerd wordt voor de kwaliteit en de relevantie van haar inbreng en die geraadpleegd wordt door overheden telkens wanneer ze een beslissing moeten nemen of een politiek initiatief willen lanceren dat te maken heeft met de HR-praktijk in de overheidssector. We hebben allemaal te maken met wettelijke problemen en budgettaire beperkingen. Het is verrijkend om samen na te denken over manieren om de remmen af te gooien, om het over een andere boeg te gooien, om taboes te doorbreken en om een echte bron te vormen voor nieuwe voorstellen.”
De basisprincipes zijn bijzonder duidelijk: geen debatten binnenskamers of loze praatjes: “We willen een open groep zijn, benadrukt Jean-Paul Erhard, Managing Director van mRH. Naast HR-verantwoordelijken zijn ook een aantal andere functies vertegenwoordigd, in de eerste plaats directeurs met oog voor het beheer van menselijk kapitaal. Het is geen HR-groep, maar wel een groep die People Management als één van de sleutels beschouwt om te voldoen aan de steeds meer complexe opdracht en doelstellingen binnen de overheidssector. De partners voelen zich ook geroepen om actief te zijn: hun kennis van zaken en hun netwerken worden al te weinig benut binnen de initiatieven waaraan ze verbonden zijn. Ten slotte leggen we ook zeer sterk het accent op de ‘delivrables’: onze bedenkingen krijgen ook schriftelijk vorm – in charters, gedragscodes, toolboxen, handleidingen, enz. We organiseren jaarlijks een evenement waarop we de resultaten van ons werk zullen bekendmaken. En er komt ook een intern platform voor informatiebeheer dat toegankelijk is voor de leden, maar dat ook voorzien is van een extern luik. De vooropgestelde KPI’s zijn streng, zowel wat betreft het bereik en de zichtbaarheid – vooral in de media – als de raadpleging door de overheden.”
Een eerste thema waaraan de nieuwe denktank vanaf begin 2010 zal werken, kreeg de titel: Anticipating rightsizing in the public sector. “Gezien de budgettaire beperkingen en de terugkerende aankondigingen van personeelsinkrimping die zwaar doorwegen op de overheidsorganisaties, moeten we in actie komen nog voor men ons een kant-en-klare oplossing oplegt, besluit Corinne Benharrosh. We spreken in dit verband over ‘rightsizing’, wat helemaal iets anders is dan ‘downsizing’.
Tijdens deze eerste ontmoeting kwamen heel wat vragen naar voor die zullen toelaten om op zoek te gaan naar de mogelijke antwoorden. Op welke manieren en met welke instrumenten kan een organisatie beoordelen of haar menselijk kapitaal optimaal benut wordt? Wat zijn de goede praktijken om meer efficiënt te werken? Hoe kan een organisatie bepalen of er op sommige locaties minder, en op andere meer medewerkers nodig zijn, of er nood is aan andere middelen… of dat ze een beetje behoefte heeft aan alle drie? Tussen de regels lezen we ook de vraag over de mate van waarin het toegekende budget onafhankelijk kan beheerd worden: minder budget betekent niet noodzakelijk minder personeel, maar kan ook tot heel andere begrotingsbeslissingen leiden. Het denken is gestart…

 
Laurence Vanhée
Talent Avenue verruimt de horizon van de ambtenaren
[Lees meer]
Club 35
Visie ambtenaar toekomst
[Lees meer]
Jo De Cock (RIZIV)
“Wees niet bang van de bestuursovereenkomst!”
[Lees meer]
Frank Van Massenhove
(FOD Sociale Zekerheid)

“De organisatie van morgen moet zijn uitgedacht voor de mensen”
[Lees meer]
Monique De Knop
(FOD Binnenlandse Zaken)

“Een uitgekiende mobiliteit kan het kwaliteitsniveau verbeteren”
[Lees meer]
Philippe Mettens
(FOD Wetenschapsbeleid)

"Managers zouden zich meer moeten focussen op de toekomst van hun dienst"
[Lees meer]
HR Excellence in gang gezet
[Lees meer]

contact
 
sponsors